sonam taak lhochhar 2022

Taak Sonam Lhochhar 2858 (2022) celebration.